رویدادها

1393/06/1

شرکت ویستا بست حداقل قیمت فروش پروفیل را برای نمایندگی های رسمی خود اعلام نمود

شرکت ویستا بست حداقل قیمت فروش پروفیل VISTA BEST  را برای نمایندگی های رسمی خود اعلام نمود و بدیهی است پنجره های با قیمتهای پایین تر از قیمت مصوب مشکلات کیفی و خاصی دارند و یا از طریق نمایندگی مجاز ارائه نمی شود . حداقل قیمت ارائه شده بر اساس رعایت کلیه موارد فنی و کیفیت است و بر اساس این ضوابط ضمانتنامه صادر میگردد .